lb
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba - Lietuvos bankas stebi, ar kredito įstaigos vykdo įstatymų ir Lietuvos banko teisės aktų nustatytus reikalavimus bei tarptautinius apskaitos standartus, nuolat analizuoja kredito įstaigų finansinę būklę, vertina jų veiklą, kontroliuoja, kaip vykdomi veiklos riziką ribojantys normatyvai, nagrinėja bankų sistemos veiklos rodiklius ir tendencijas. Lietuvos bankas nuolat inspektuoja ir tikrina kredito įstaigas. Inspektuojant kredito įstaigas, daugiausia dėmesio skiriama jų veiklos didžiausios rizikos sritims – tikrinama, kaip valdoma kredito, likvidumo, rinkos ir operacinė rizikos, ar veiksmingas šių rizikų valdymas. Jei inspektavimo metu nustatoma kredito įstaigų veiklos trūkumų ar teisės aktų nesilaikymo atvejų, reikalaujama juos pašalinti, o prireikus taikomos teisės aktuose nustatytos poveikio priemonės.

Portal_Infolex_pics_Logotipai_web_zenklas_VDAI_Color
Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija –  Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija stebi, ar įmonės nepažeidžia asmens duomenų teisinės apsaugos keliamų reikalavimų, nagrinėja vartotojų skundus.

 

 

fntt

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie vidaus reikalų ministerijos 

Tarnyba vykdo pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos priemones, kuriomis siekiama kurti efektyvią nacionalinę pinigų plovimo prevencijos sistemą ir užtikrinti jos tinkamą funkcionavimą, bei atlieka ikiteisminį tyrimą dėl nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimo.

 

vvtat

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba –  Stebi ar įmonių komercinė veikla nėra nesąžininga, ar įmonių reklama atitinka keliamus reikalavimus.

konkurencijosTaryba

Konkurencijos taryba –  Konkurencijos taryba prižiūri, ar nėra pažeidžiami Konkurencijos įstatymo keliami reikalavimai.