LIETUVOS SMULKIŲJŲ VARTOJIMO KREDITŲ ASOCIACIJOS ETIKOS KODEKSAS

 

Lietuvos smulkiųjų vartojimo kreditų asociacija (toliau – LSVKA) – tai smulkiuosius vartojimo kreditus teikiančių įmonių susivienijimas, kurio pagrindinis tikslas – veiklos standartizavimas, siekiant kurti abipusiai naudingus santykius tarp vartotojų ir smulkiuosius vartojimo kreditus teikiančių įmonių.

LSVKA nariai, atsižvelgdami į tai, kad:

 • smulkiųjų vartojimo kredito paslaugų teikimo rinkoje būtina laikytis etiško elgesio standartų;
 • smulkiųjų vartojimo kredito paslaugų teikimo rinkoje turi būti etiškai ir sąžiningai konkuruojama;
 • turi būti tinkamai ginamos vartotojų teisės ir užtikrinama asmens duomenų apsauga;
 • smulkiųjų vartojimo kreditų paslaugos turi būti teikiamos skaidriai ir atsakingai;
 • turi būti tinkamai ir profesionaliai valdoma verslo ir klientų mokumo rizika;
 • finansų įstaigų, teikiančių smulkiųjų vartojimo kreditų paslaugas, veikla turi būti grindžiama, plėtojama ir vystoma remiantis skaidrumo, profesionalumo ir efektyvumo principais

skelbia šį Lietuvos smulkiųjų vartojimo kreditų asociacijos etikos kodeksą (toliau – Etikos kodeksas), kaip visuotinį idealą, kurio turi siekti visi LSVKA nariai.

Nors yra ne vienas teisės aktas, susijęs su etika ir etikos standartais, tačiau šio Etikos kodekso tikslas yra susisteminti, supaprastinti ir sujungti atskirus etikos standartų punktus į vieną lengvai suprantamą patarimų bei nurodymų vadovą bei palengvinti etikos standartų įdiegimą smulkiuosius vartojimo kreditus teikiančiose įmonėse. Už Etikos kodekso nuostatų laikymąsi yra atsakingi LSVKA narių vadovai. Etikos kodekso nuostatos yra imperatyvios tiek LSVKA valdymo organams, tiek LSVKA nariams.

 

 1. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 1. Etikos kodekso nuostatomis yra siekiama skatinti LSVKA ir jos narių vadovų bei darbuotojų profesionalumą vykdant prisiimtas pareigas ir atsakomybę. Šis etikos kodeksas numato elgesio ir etikos standartus, kuriais turi vadovautis LSVKA, jos narių vadovai ir darbuotojai atlikdami savo pareigas.
 2. Etikos kodekso tikslai yra:

2.1. skatinti vadovų ir darbuotojų profesionalumą ir kelti personalo darbo standartų lygį;

2.2. formuoti visuomenės pasitikėjimą ir tikėjimą LSVKA ir jos narių vadovais bei darbuotojais;

2.3. formuoti visuomenės pasitikėjimą LSVKA ir jos narių vykdoma veikla;

2.4. skatinti LSVKA ir jos narių veiklos skaidrumą, patikimumą ir sąžiningumą.

 

 1. VIDINIAI IR IŠORINIAI SANTYKIAI

 

 1. Reikalavimai, keliami LSVKA nariams
  • LSVKA nariais gali būti smulkiuosius vartojimo kreditus teikiantys juridiniai asmenys.
  • LSVKA narių veikla turi būti paremta profesionaliai vykdomos veiklos principu, todėl LSVKA nariai turi atitikti ne tik įstatymuose nustatytus reikalavimus veiklai užtikrinti, bet ir siekti, kad vykdoma veikla atitiktų geriausią finansų įstaigų veiklos praktiką.
  • LSVKA narių vadovai privalo būti nepriekaištingos reputacijos. Asmuo negali būti laikomas nepriekaištingos reputacijos, jei:
   • buvo nuteistas už Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse numatytą sunkų, labai sunkų nusikaltimą arba už nusikaltimą nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, ekonomikai ir verslo tvarkai, finansų sistemai ar už juos atitinkančias nusikalstamas veikas pagal užsienio valstybių baudžiamuosius įstatymus, nepaisant to, ar teistumas išnyko;
   • yra atleistas iš teisėjo, prokuroro, advokato, notaro, antstolio, auditoriaus, policijos ar vidaus reikalų sistemos darbuotojo pareigų arba iš valstybės tarnybos už profesinės ar tarnybinės veiklos pažeidimus, jei po šio atleidimo nepraėjo penkeri metai;
   • piktnaudžiauja psichotropinėmis, narkotinėmis, toksinėmis medžiagomis ar alkoholiu;
   • piktavališkai vengia atsiskaityti su kreditoriais pats ar piktavališkai su kreditoriais neatsiskaito kitos jo valdomos įmonės;
   • jo valdomos įmonės neteikia visos privalomos teikti informacijos valstybinėms institucijoms: Lietuvos banko Priežiūros tarnybai, Statistikos departamentui, Juridinių asmenų registrui, ar kitoms institucijoms.
  • LSVKA nariai, siekdami klientus apsaugoti nuo skolinimosi ne pagal jų finansines galimybes, turi remtis atsakingo skolinimo principu ir prieš išduodami smulkųjį vartojimo kreditą privalo įvertinti kliento mokumą.
  • Kiekvienas LSVKA narys privalo turėti mokumo vertinimo taisykles, kurios neprieštarautų Lietuvos Respublikos įstatymų nuostatoms, ir jomis remtis, vertindamas kliento mokumą.
  • Kiekvienas LSVKA narys turi turėti vidaus taisykles, kurios užtikrintų saugią, skaidrią ir patikimą veiklą, nuolatinį jos monitoringą, likvidumo ir mokumo kontrolės bei valdymo procedūras.

2.  LSVKA narių etiniai įsipareigojimai

 • LSVKA nariai privalo elgtis teisingai ir sąžiningai, nediskriminuoti nei vieno žmogaus. Jie visada privalo gerbti žmonių teises ir laisves, ir susilaikyti nuo elgesio, kuris prieštarautų įstatymams, moralei, geriems papročiams, viešajai nuomonei, viešajai tvarkai, visuomenės saugumui ir interesams ar šio Etikos kodekso nuostatoms. LSVKA ir jos narių vadovai ir darbuotojai turi visada elgtis moraliai ir vengti amoralių poelgių.
 • LSVKA narių veikla privalo būti patikima, skaidri ir sąžininga. Jų veikla turi būti orientuota į visuomenės pasitikėjimo smulkiuosius vartojimo kreditus teikiančiomis įmonėmis ir jų vykdoma veikla formavimą ir skatinimą.
 • LSVKA ir jos narių vadovai ir darbuotojai turi būti taktiški, mandagūs ir paslaugūs, stropiai ir apdairiai atlikti savo darbą, klientus aptarnauti sąžiningai bei garbingai.

3. LSVKA narių etiniai įsipareigojimai vartotojams

 • LSVKA nariai gerbia vartotojų teises bei užtikrina, kad vartotojai naudotųsi aukštu ir vienodu jų interesų apsaugos lygiu.
 • LSVKA nariai greitai ir operatyviai nagrinėja vartotojų prašymus ir skundus ir glaudžiai bendradarbiauja su Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, Valstybine vartotojų teisių apsaugos tarnyba bei kitomis vartotojų teisių apsaugos ir gynimo institucijomis.
 • LSVKA nariai, užtikrindami vartotojų teises, turi suteikti išsamią ir teisingą informaciją, kuri būtų naudinga vartotojui, ketinančiam sudaryti teikiamų paslaugų sutartį ir padėtų priimti patį tinkamiausią ir teisingiausią sprendimą. LSVKA nariai negali dalies aktualios informacijos nuslėpti ar nutylėti.
 • LSVKA nariai savo veikloje negali naudotis kliento nežinojimu ar jo klaidomis ir įsipareigoja su klientais elgtis sąžiningai ir pagarbiai.
 • LSVKA ir jos nariai įsipareigoja šviesti visuomenę apie smulkiųjų vartojimo kredito paslaugų teikimą, informuoti vartotojus apie būtinybę įvertinti finansines galimybes grąžinti pasiimtą kreditą laiku ir tai daryti atsakingai, aiškiai ir nedviprasmiškai.
 • LSVKA nariai privalo gerbti vartotojo teisę į laisvą apsisprendimą ir elgtis su savo klientais sąžiningai bei su priderama pagarba. LSVKA vadovai turi tobulinti savo žinias ir įgūdžius, atsižvelgdami į vartotojų pageidavimus ar poreikius, diegti ar siūlyti naujoves.
 • LSVKA nariai privalo gerbti žmogaus teisę į privataus gyvenimo neliečiamumą ir laikytis asmens duomenų tvarkymo ir teisinės apsaugos reikalavimų bei naudoti patikimas priemones, kad gebėtų tinkamai ir patikimai identifikuoti vartotoją. Technologijoms tobulėjant, LSVKA nariai, kaip galima greičiau, turi stengtis naudoti kuo naujesnes ir modernesnes technologijas smulkiojo vartojimo kredito prašytojo identifikacijos ir patikimumo nustatymui.

 

 1. LSVKA ir jos narių ryšiai su visuomene
  • LSVKA ir jos narių bendravimas su visuomene turi būti grindžiamas teisingumo, sąžiningumo ir viešumo principais.
  • LSVKA ir jos nariai su visuomenės atstovais visada turi elgtis profesionaliai ir paslaugiai bei laiku ir operatyviai teikti reikiamą informaciją. LSVKA ir jos nariai privalo teikti teisingą informaciją, pasirūpinti tinkamu informacijos patikrinimu prieš jos paskleidimą ir sąmoningai ar neapgalvotai neplatinti apgaulingos ar klaidinančios informacijos. Pateikiant informaciją visuomenei, privaloma nurodyti informacijos šaltinį, jei toks yra.
  • LSVKA ir jos nariai stebi bei analizuoja smulkiųjų vartojimo kredito paslaugų rinką, teikia informaciją visuomenei ir žiniasklaidai apie jos pokyčius ir tendencijas, viešina savo veiklą ir jos rezultatus.
  • LSVKA ir jos nariai visus viešus pareiškimus privalo daryti atsakingai, aiškiai ir nedviprasmiškai, vengti nepagrįstos neigiamos įtakos kitų smulkiuosius vartojimo kreditus tiekiančių rinkos dalyvių veiklai.

 

 1. LSVKA bendradarbiavimas su valstybinėmis institucijomis ir visuomeninėmis organizacijomis
  • LSVKA ir jos narių santykiai su Lietuvos Respublikos valdžios institucijomis bei visuomeninėmis organizacijomis turi būti grindžiami abipuse pagarba, dalykiškumu, profesionalumu bei geranoriškumu.
  • LVKA ir jos nariai, identifikuodami bei analizuodami smulkiųjų vartojimo kredito paslaugų sektoriaus problemas, glaudžiai bendradarbiauja su valstybinėmis ir visuomeninėmis institucijomis, siekdami plėtoti ir tobulinti smulkiųjų vartojimo kreditų veiklos teisinę aplinką.
  • LSVKA ir jos nariai rengia bei siūlo valstybės institucijoms su smulkiųjų vartojimo kredito teikimo veikla susijusių teisės aktų bei programų projektus, pasiūlymus, informuoja apie savo oficialią poziciją, pareiškia savo nuomonę dėl klausimų, turinčių įtakos LSVKA ar jos narių veiklai.
  • LSVKA ir jos nariai, siekdami sudaryti kuo palankesnes sąlygas vystyti ir plėtoti smulkiųjų vartojimo kreditų paslaugų teikimą, bendradarbiauja su įvairiomis Lietuvos ir užsienio organizacijomis.

 

 1. LSVKA narių tarpusavio etiniai įsipareigojimai
  • Visi LSVKA nariai, nepriklausomai nuo jų dydžio, užimamos rinkos dalies smulkiųjų vartojimo kreditų teikimo veiklos pradžios ir panašiai, yra lygūs teisių ir pareigų atžvilgiu.
  • LSVKA narių tarpusavio santykiai turi būti grindžiami sąžiningumu, pagarba, draugiškumu, taktiškumu, mandagumu ir pasitikėjimu. LSVKA nariai, esant reikalui ir kito LSVKA nario prašymui, turi padėti vienas kitam profesinėje veikloje, jeigu tai neprieštarauja kliento ir/ar paties LSVKA nario ar kitų narių interesams.
  • LSVKA nariai įsipareigoja laiku įspėti ir informuoti kiekvieną LSVKA narį, jei jo elgesys ar veikla neatitinka Etikos kodekso ar kitų vartojimo kredito paslaugų teikimą reglamentuojančių teisės aktų nuostatų.
  • LSVKA nariai turi konkuruoti tarpusavyje sąžiningai, siekdami visokeriopai plėtoti smulkiųjų vartojimo kreditų teikimo veiklą, nepažeidžiant kitų LSVKA narių teisių ir teisėtų interesų.
  • LSVKA nariai negali skleisti tikrovės neatitinkančios ar tendencingos ir neobjektyvios informacijos apie LSVKA ar jos narius arba juos menkinti.
  • LSVKA nariai turi laikytis įstatymams ir kitiems teisės aktams neprieštaraujančių vieningų tarpusavio susitarimų bei susitarimų su kitomis verslo organizacijomis.
  • LSVKA nariai turi aktyviai veikti bendromis pastangomis, siekdami įgyvendinti LSVKA interesus bei laiku ir sąžiningai padėti įgyvendinti LSVKA priimtus sprendimus.
  • LSVKA nariai skatina kitus smulkiųjų vartojimo kredito rinkos dalyvius laikytis veiklos skaidrumo ir atsakingo skolinimo principų, profesionalaus vartojimo kredito paslaugų teikimo standartų bei atsakingai ir sąžiningai teikti smulkiuosius vartojimo kreditus.
  • Kilus konfliktinėms situacijoms ar susidūrus skirtingiems interesams, LSVKA nariai privalo ieškoti abipusiai naudingų kompromisinių sprendimų kartu su kitais LSVKA nariais.

 

 1. LSVKA narių santykiai su LSVKA valdymo organais
  • LSVKA nariai turi pateikti visą informaciją, kurios prašo LSVKA valdymo organai, išskyrus tą, kuri pagal LR teisės aktus ar LSVKA nario vidaus dokumentus yra konfidenciali.
  • LSVKA nariai turi informuoti LSVKA prezidentą apie iškilusias problemas bei savo organizuojamus viešus renginius.
  • LSVKA narius apie LSVKA ar kitų asmenų organizuojamas konferencijas, seminarus bei kitus renginius, susijusius su smulkiųjų vartojimo kreditų veikla turi informuoti LSVKA prezidentas.
  • LSVKA valdymo organai populiarindami smulkiųjų vartojimo kreditų veiklą turi neišskirti kurio nors LSVKA nario.

 

 1. LSVKA valdymo organų tarpusavio santykiai
  • LSVKA valdymo organų narių tarpusavio santykiai turi būti grindžiami pagarba, sąžiningumu, bendradarbiavimu ir viešumu.
  • Visi LSVKA Valdybos nariai yra lygūs.
  • LSVKA Valdybos nariai, atstovaudami LSVKA, turi veikti bendrais smulkiųjų vartojimo kreditų veiklos plėtojimo, o ne savo atstovaujamų bendrovių interesais. LSVKA Valdybos nariai, vykdydami LSVKA jiems pavestas funkcijas bei priimdami sprendimus, tarpusavyje turi derinti ir koordinuoti savo veiksmus, siekti bendro tikslo.

 

 1. Veiklos privatumas ir konfidencialumas
  • LSVKA narių vadovai ir darbuotojai neturi teisės atskleisti informacijos, gautos jiems vykdant smulkiųjų vartojimo kreditų teikimo veiklą, kuri pagal LR teisės aktus ar LSVKA nario vidaus dokumentus laikoma konfidencialia, išskyrus įstatymų nustatytas išimtis. Konfidencialumo laikymasis padeda vystyti pasitikėjimą smulkiaisiais vartojimo kreditais.
  • LSVKA nariai privalo gerbti asmens teisę į privatų gyvenimą, tvarkyti asmens duomenis, laikantis LR teisės aktų nustatytų reikalavimų, užtikrinti reikiamą asmens duomenų apsaugą.
  • Kiekvienas LSVKA narys nustato informaciją, kuri yra laikoma bendrovės komercine Komercine paslaptimi negali būti laikoma informacija, kuri pagal LR teisės aktus turi būti vieša.
  • LSVKA valdymo organai privalo užtikrinti, kad būtų tinkamai saugomos/naikinamos LSVKA narių pateiktos komercinės paslaptys, statistinė, techninė ar bet kokia kita panašaus pobūdžio informacija gauta iš atskirų LSVKA narių. Žinios apie planuojamą LSVKA veiklą ir jos veiklos projektus (išskyrus reklamos tikslais) taip pat yra laikomos privačiu ir konfidencialiu dalyku, todėl nariai neturi teisės skleisti ir platinti tokios informacijos be atskiro LSVKA vadovo leidimo.

 

 1. Vartotojų užklausų ir skundų nagrinėjimo tvarka
  • LSVKA ir jos nariai įsipareigoja gerbti teisėtus ir pagrįstus vartotojų lūkesčius bei kiek įmanoma operatyviau reaguoti į gautas vartotojų užklausas ar skundus dėl teikiamų paslaugų, sutartinių įsipareigojimų vykdymo, aptarnavimo kultūros, kitos su LSVKA nariu susijusios veiklos ar darbuotojų veiksmų.
  • Vartotojų užklausos ar skundai gali būti pateikiami atvykus į LSVKA ar jos nario buveinę ar skyrių, žodžiu ar raštu, elektroniniu paštu, telefonu ar faksu. Visi skundai privalo būti registruojami bei saugomi LSVKA ar jos nario buveinėje.
  • Kiekvienas LSVKA narys turi patvirtinti klientų skundų nagrinėjimo tvarką.
  • Skundai turi būti išnagrinėti ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų nuo skundo gavimo datos. Atsakymai į skundus, jei to reikalauja klientas, vartotojui pateikiami ne vėliau nei per 5 (penkias) darbo dienas nuo skundo išnagrinėjimo ir sprendimo priėmimo.
  • Užklausos turi būti atsakytos ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) dienų nuo užklausos gavimo datos.

 

 • ATSAKOMYBĖ UŽ ETIKOS KODEKSO PAŽEIDIMUS IR JOS TAIKYMO TVARKA

 

 1. Etikos kodekso pažeidimų nagrinėjimo tvarka ir LSVKA narių atsakomybė
 • LSVKA yra laikomas už šį etikos kodeksą atsakingu subjektu.
 • Šio Etikos kodekso laikymosi priežiūrą vykdo LSVKA Etikos taryba.
 • Etikos tarybą sudaro LSVKA Valdybos nariai ir LSVKA prezidentas. Etikos tarybos pirmininką ir sekretorių tvirtina LSVKA Etikos taryba bendru sutarimu. Sprendimai priimami balsų dauguma. Jeigu balsai pasiskirsto po lygiai, sprendimą lemia pirmininko balsas.
 • LSVKA Etikos taryba, siekdama efektyvaus uždavinių ir tikslų, nustatytų LSVKA įstatuose ir šiame Etikos kodekse, įgyvendinimo, turi teisę vertinti LSVKA narių atitikimą narystės kriterijams ir teikti išvadą dėl narių pašalinimo Visuotiniam narių susirinkimui svarstyti.
 • Iškilus ginčui dėl Etikos kodekso nuostatų pažeidimo, suinteresuotos šalys pirmiausia turi siekti jį išspręsti taikiai tarpusavyje arba tarpininkaujant LSVKA prezidentui.
 • Jeigu suinteresuotos šalys taikiai nesusitaria, pranešimai dėl Etikos kodekso pažeidimų turi būti pateikiami raštu LSVKA prezidentui.
 • Pastebėjusi Etikos kodekso pažeidimą(–us), Etikos taryba gali pradėti nagrinėti pažeidimą(–us) savo iniciatyva.
 • LSVKA prezidentas, gavęs pranešimą apie galimą Etikos kodekso pažeidimą, ne vėliau nei per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo pranešimo gavimo sušaukia Etikos tarybos posėdį, kuriame įvertinama ar pranešimas apie Etikos kodekso pažeidimą priklauso šio Etikos kodekso reguliavimo sričiai.
 • Etikos tarybai surinkus pakankamai informacijos apie galimą pažeidimą, bet ne vėliau kaip per 2 (du) mėnesius nuo pranešimo apie pažeidimą gavimo dienos, sušaukiamas Etikos tarybos posėdis, per kurį priimamas sprendimas dėl Etikos kodekso pažeidimo.
 • Etikos taryba, nustačiusi, jog Etikos kodekso nuostatos yra pažeistos, LSVKA nariui gali skirti vieną arba kelias iš karto sankcijas:
  • įspėti LSVKA narį raštu;
  • pranešti LSVKA nariams;
  • siūlyti LSVKA valdybai skirti LSVKA nariui baudą;
  • siūlyti LSVKA visuotiniam narių susirinkimui suspenduoti pažeidimą padariusio nario narystę LSVKA;
  • siūlyti LSVKA visuotiniam narių susirinkimui šalinti pažeidimą padariusį narį iš LSVKA.
 • Sankcija skiriama atsižvelgiant į LSVKA nario kaltę, nusižengimo padarymo priežastis, aplinkybes ir padarinius.
 • Kartu su sankcija Etikos taryba gali nariui skirti įpareigojimus, kuriais atsižvelgiant į nusižengimo pobūdį yra nustatomos tam tikros prievolės (pavydžiui, nutraukti etikos ir elgesio principams prieštaraujančią veiklą arba atlikti kitus nurodytus veiksmus).
 • Sankcijos paskyrimas už pareigos arba prievolės neįvykdymą LSVKA nario neatleidžia nuo profesinės etikos ir elgesio principų nustatytos pareigos įvykdymo bei veiklos, kurią minėtieji principai draudžia, nutraukimo. Tinkamai ir nustatytu laiku neįvykdžius įpareigojimų arba nenutraukus neleistinos veiklos, laikoma, kad yra padarytas pakartotinis nusižengimas.

 

 • Konfliktų ir ginčų sprendimas
  • Ginčai ir konfliktai tarp LSVKA narių, įvairūs vidiniai ginčai pirmiausia turėtų būti sprendžiami taikiai, be teismo įsikišimo, remiantis LSVKA įstatais, kitais teisės aktais. Jei konflikto taikiai išspręsti nepavyksta, šalys turi teisę kreiptis į teismą.

 

 1. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

 1. Šį Etikos kodeksą tvirtina, keičia ir/ar papildo LSVKA visuotinis narių susirinkimas.
 2. Tais atvejais, kai LSVKA nario elgesys profesinėje veikloje nereglamentuojamas LR teisės aktų arba šio Etikos kodekso, jis privalo laikytis smulkiųjų vartojimo kreditų praktikoje susiformavusių tradicijų, vadovautis sąžiningumo, protingumo ir teisingumo principais.
 3. Asociacijos nariai privalo užtikrinti, kad šio Etikos kodekso nuostatų laikytųsi LSVKA narių darbuotojai.
 4. Šis Etikos kodeksas įsigalioja nuo jo patvirtinimo LSVKA visuotiniame narių susirinkime.